Tuesday, 8 January 2013

Chiristian hymns in EsperantoThe Christian hymns in Esperanto

எஸ்பெராண்டோ உள்ள கிரிஸ்துவர் கீர்த்தனைகள்
世界语圣经诗歌

Người Kitô hữu thánh ca bằng tiếng EsperantoThis is the Christian hymns in Esperanto with midi player.

http://reocities.com/cigneto/thcind/hymn-en.html

No comments:

Post a Comment