Tuesday, 20 May 2014

Apliko de Esperanto en profesia agado “AEPA-2014
INTERNACIA SIMPOZIO
Apliko de Esperanto en profesia agado “AEPA-2014
27.06-01.07.2014 Karlovo


ORGANIZANTOJ- Bulgara Akademio de la sciencoj , AIS- Bulgario,EDE- Bulgario,Internacia Universitato Karlovo, kaj la Regiona Estraro de la neespertantista   organizo “Scienc-teknika Asocio  en Bulgario » 

HONORA PROTEKTANTO: D-ro Emil Kabaivanov-Urbestro   de komunumo Karlovo

OFICIALA LINGVO: Esperanto

LABORLINGVOJ: naciaj lingvoj de la partoprenontoj neesperantistoj

TEMOJ DE LA PRELEGOJ-diversaj sciencaj kaj fakaj prelegoj kunligitaj kun la profesia agado de la partoprenonto.

RIMARKO: Tiuj ,kiuj  ne havas eblecon partopreni la tutan Simpozion, povus partopreni nur parte dum preferindaj tagoj
La partoprenontoj ne estos devigotaj prelegi.Povus partopreni nur la diskutojn

ALIĜO-Aliğkotizo-20 euroj

AIS-studentoj ne pagas aliĝkotizojn

RIMARKO :Aliĝkotizo por dezirontoj partopreni ambaŭ seminariojn-AEPA kaj la religian dum la tuta tempo de la restado en Karlovo/27.06--03.07.2014/-estas nur 15 euroj

LIMDATO POR ALIĜO -  22.06.2014

La aliğkotizo estas pagebla per nia bankokonto  aû surloke. La aliğontoj estas petataj nur sendi la aliğilojn ğis la menciita  limdato. 


aû surloke. La aliğontoj estas petataj nur sendi la aliğilojn ğis la menciita  limdato.
Numero de la bankokonto : /en euroj/
UNICREDIT BULBANK
                                                     7 Sv. Nedelia  Sq.
                                                     1000 Sofia , Bulgaria
                                                     SWIFT BIC CODE UNCRBGSF
                                                     IBAN BG 12  UNCR  9660 4422 0221 08
                                                     Prof. Bojidar Stefanov Leonov
/por la Seminario/ -
KOTIZOJ POR UNU TRANOKTO :-7 euroj/en komuna loĝejo  /
20-40 euroj /en hoteloj/

RIMARKO :Dezirontoj partopreni ambaŭ seminariojn/AEPA kaj la religian/ uzas rabaton pagonte 30 eurojn por sia tranoktado en Karlovo/27.06-03.07.2014/ , se dezirus tranokti en komuna loĝejo /6 tranoktoj/

MANĜADO- libervole en la universitata bufedo kaj proksimaj manğejoj.

LIMDATO POR SENDITAJ RESUMOJ :22.06.2014

ANTAŬ KAJ POSTSEMINARIA RIPOZO :en Karlovo kaj če la Nigra maro-dezirontoj povus ripozi pagonte surloke malmultekostan tranoktadon.

VIZOJ- post la aliğpeto ni sendos al la dezirontoj invitilojn por la bulgara vizo.

ADRESO POR ALIĜO KAJ INFORMOJ :Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 ESPERINFORM

Retadreso : leonov@rozabg.com /preferinde skribu rete /

Telefonoj : +359 885056469 /tage kaj nokte/ +359 335 5 50 50/nur vespere/


No comments:

Post a Comment