Monday, 26 May 2014

Parlamenta Asembleo ĉe la Unuiĝintaj NaciojParlimen Sedunia di Bangsa-bangsa BersatuNghị viện thế giới trong Liên Hiệp Quốc

世界国会在联合国

World Parliament in United Nations

世界國會在聯合國

รัฐสภาในโลกแห่งสหประชาชาติ

Donya Parlemen ing PBB

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உலக பாராளுமன்ற

国連での世界議会

សភាពិភពលោកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ

유엔 세계 의회

ໂລກສະພາແຫ່ງຊາດໃນສະຫະປະຊາຊາດ

http://en.unpacampaign.org/appeal/index.php?id=eo


No comments:

Post a Comment